Lejebetingelser

_MG_7030 1

Lejebetingelser

 • Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, gælder lejeprisliste.
 • For ethvert tilbud, overslag, prisoplysning, lejemål eller ydelse gælder nedenstående betingelser og retningslinier.
 • Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som Lejer, Mathiasen entreprise aps, som Udlejer.
 • Alle priser opgives ex. moms, forbrug og forsikring.
 • Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.

Lejemålets varighed

 • Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag materiellet forlader Udlejers plads til og med den dag det lejede materiel returneres til vor plads – begge dage medregnet. Alternativ fra det er aftalt leveret til det afmeldes skriftlig (sms)
 • Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Special aftale kan indgås på forhånd.
 • Den daglige leje er beregnet på en arbejdsdag af 7 timer. For yderligere afbenyttelse debiteres pr. påbegyndt time (lejedag delt i 7x antal timer)
 • Al udlejning beregnes som kalenderdage. Medmindre andet er aftalt.
 • Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at opsige en lejeaftale uden varsel, herunder også ved rekonstruktion og konkurs.

Lejers forpligtelser og ansvar

 • Transportudgiften sker for lejers regning og beregnes efter gældende takster eller tilbud.
 • Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Af smøreolie må kun benyttes den af Udlejer opgivne type og kvalitet.
 • Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodiesel. Der må ikke påfyldes afgiftsfri og farvet dieselolie på det lejede materiel.
 • Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af Udlejer eller en af Udlejer anvist reparatør. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage i lejeperioden. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte.
 • Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvaret for det lejede materiel. Ansvaret omfatter alle typer af skader, tyverier og hærværk, personskader på lejers og tredjemands person eller ejendom, idet der dog henvises til forsikringsbetingelserne.
 • Lejer er ansvarlig for materiellet fra det tidspunkt Udlejer leverer materiellet eller Lejer afhenter materiellet og indtil Udlejer henter materiellet eller Lejer selv afleverer materiellet retur agtet lejeperioden.
 • Lejer har ikke ret til at kræve erstatning for tab, herunder driftstab, eller til at hæve lejeaftalen, såfremt det lejede materiel senere måtte vise sig at være mangelfuldt eller ikke svarer til lejers forudsætninger. Udlejer bestræber sig dog altid på efter forespørgsel at genlevere egnet materiel.
 • Udlån eller leje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte uden Udlejers skriftlige samtykke.
 • Lejer må under ingen omstændigheder – uden Udlejers skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Danmark.
 • Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i samme stand som ved modtagelsen.
 • Al rengøring efter beton, asfalt og andre materialer faktureres iht. gældende dagspris.
 • Udlejer kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis det kan be-vises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Udlejer eller andre, som udlejer har ansvar for.
 • Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver til gældende erstatningsniveau.
 • Materiel, hvortil der kræves førercertifikat, må kun benyttes af personer med et gyldigt certifikat.
 • Lejeren er selv ansvarlig for anmeldelse til Arbejdstilsynet, ansøgning om råden over vejareal og andre myndigheder samt evt. kabel- og ledningsejere.
 • Det er lejers fulde ansvar, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, sikkerhedsforskrifter, færdsels- og vejlovgivning samt bestemmelser om afmærkning m.v. Enhver udgift i denne forbindelse, herunder eventuelle bøder og pålæg, er udlejer uvedkommende.

Udlejers forpligtelser og ansvar

 • Materiellet leveres af Udlejer i driftsklar, lovlig og forsvarlig stand. Lejer erklærer ved afhentning eller ibrugtagning at have undersøgt, at materiellets tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser.
 • Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel.
 • Udlejer er berettiget til at regulere lejeprisen herunder eventuelle reguleringer i offentlige afgifter og skatter.

Forsikringsbetingelser

 • Det påhviler Lejer at sørge for, at materiellet er forsikret under hele perioden. Dog har vi materiel hvis markedsværdi overstiger 25.000,- forsikret med kasko
 • Udvalgt materiel er tyverisikret.
 • Forsikringen dækker brand-, tyveri-, vand- og hærværksskader samt anden pludselig opstået skade på materiellet i henhold til forsikringsselskabets bestemmelser. Vilkår kan udleveres efter ønske.
 • Forsikringen hos udlejer dækker ikke under transport på lejers køretøjer.
 • Forsikringen omfatter ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 • Tyveri og hærværk på det lejede skal meddeles Udlejer og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Skader på det lejede skal ligeledes meddeles Udlejer indenfor 24 timer fra skaden er/burde have været opdaget.
 • Dækningsområdet er fast grund i Danmark.
 • Skader, som opstår ved forsætlighed, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer, dækkes ikke af forsikringen, men afholdes således fuldt ud af lejer.
 • Lejer hæfter for selvrisiko ved skader på Udlejers materiel med 8.000,-
 • Vedrørende ansvar for det lejedes farlige egenskaber henvises til den til enhver tid gældende lov om produktansvar.
 • Omkostninger ved arbejdsstandsninger på grund af fejl eller havari af det lejede materiel betales af lejer.
 • Der gøres opmærksom på, i tilfælde af brand, tyveri, hærværk-skader eller lignende, hæfter lejer for omkostninger til reparation eller køb af nyt materiel, hvis ikke den af politiet udleverede kvittering er afleveret til Udlejer, senest 14 dage efter anmeldelsen.
 • Skader forårsaget af materiel såsom oliespild, belægningsskader m.v. dækkes ikke af forsikringen.
 • Simpelt tyveri dækkes ikke af forsikringen herunder tyveri fra containere og skurvogne der ikke kan dokumenteres aflåst med godkendt lås med dobbeltlås.

Betalingsbetingelser

 • Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med udlejer.
 • I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned på 2 %.
 • Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker.
 • Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er vi – uden at dette pådrages os noget erstatningsansvar – berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer eller køber, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng.
 • Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.
 • Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder vi os ret til afhentning af materiel.
 • I tilfælde af civilt søgsmål aftaler parterne, at retssager skal anlægges ved retten i Hillerød..

 

Lovvalg og værneting

 • Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget er Københavns Ret.

 
Alle priser er ekskl. moms.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

 

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.